Ερευνητικό έργο

Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά και βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων

Το δημοσιευμένο έργο από τις ερευνητικές δραστηριότητες  της Μονάδας Αεροβιολογίας ΑΠΘ έχει γίνει σε συνεργασία με περισσότερους από 300 ερευνητές από 43 χώρες

 • Myszkowska D, Bogawski P, Piotrowicz K, Bosiacka B, Grinn-Gofron A, Berger UE, Bonini M, Ceriotti V, Charalampopoulos A, Galán C, Gedda B, Ianovici N, Kloster M, Oliver G, Pashley CH, Pätsi S, Pérez-Badia R, Puc M, Rodinkova V, Skjøth CA, Thibaudon M, Vokou D, Damialis A. 2023. Co-exposure to highly allergenic airborne pollen and fungal spores in Europe. Science of the Total Environment, 167285-167285
 • Charalampopoulos A, Damialis A, Vokou D. 2022. Spatiotemporal assessment of aeromycoflora under differing urban green space, sampling height, and meteorological regimes: the atmospheric fungiscape of Thessaloniki, Greece. International Journal of Biometeorology 66, 895-909
 • Tasioulis T, Karatzas K, Charalampopoulos A, Damialis A, Vokou D. 2022. Five ways to define a pollen season: exploring congruence and disparity in its attributes and their long-term trends. Aerobiologia 38, 71-83
 • Charalampopoulos A, Damialis A, Lazarina M, Halley JM, Vokou D. 2021. Spatiotemporal assessment of airborne pollen in the urban environment: The pollenscape of Thessaloniki as a case study. Atmospheric Environment 247, 118185
 • Damialis A, Gilles S, Sofiev M, Sofieva V, Kolek F, Bayr D, Plaza MP, Leier-Wirtz V, Kaschuba S, Ziska LH, Bielory L, Makra L, del Mar Trigo M, Traidl-Hoffmann C, Covid-19/Pollen Study Group. 2021. Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe. PNAS 118 e2019034118
 • Leontidou K, Vokou D, Sandionigi A, Bruno A, Lazarina M, De Groeve J, Li M, Varotto C, Girardi M, Casiraghi M, Cristofori A 2021. Plant biodiversity assessment through pollen DNA metabarcoding in Natura 2000 habitats (Italian Alps). Scientific Reports 11, 18226
 • Katsoula A, Vasileiadis S, Karamanoli K, Vokou D, Karpouzas DG. 2021. Factors structuring the epiphytic archaeal and fungal communities in a semi-arid Mediterranean ecosystem. Microbial Ecology 33594547
 • Damialis A, Charalampopoulos A, Lazarina M, Diamanti E, Almpanidou V, Maraidoni AM, Symeonidou A, Staikidou E, Syropoulou E, Leontidou K, Tsiripidis I, Halley JM, Vokou D. 2020. Plant flowering mirrored in airborne pollen seasons? Evidence from phenological observations in 14 woody taxa. Atmospheric Environment 240, 117708
 • Paschalidou AK, Psistaki K, Charalampopoulos A, Vokou D, Kassomenos P, Damialis A 2020. Identifying patterns of airborne pollen distribution using a synoptic climatology approach. Science of The Total Environment 714, 136625
 • Karatzas KD, Tsiamis A, Charalampopoulos A, Vokou D. 2019. Pollen season identification for three pollen taxa in Thessaloniki, Greece: a 30-year retrospective analysis. Aerobiologia 35, 659-669
 • Ziska LH, Makra L, Harry SK, Bruffaerts N, Hendrickx M, Coates F, Saarto A, Thibaudon M, Oliver G, Damialis A, Charalampopoulos A, Vokou D, Heiđmarsson S, Guđjohnsen E, Bonini M, Oh J-W, Sullivan K, Ford L, Brooks GD, Myszkowska D, Severova E, Gehrig R, Darío G, Ramón GD, Beggs PJ, Knowlton K, Crimmins AR. 2019. Temperature-related changes in airborne allergenic pollen abundance and seasonality across the northern hemisphere: a retrospective data analysis. The Lancet Planetary Health 3, 124-131
 • Charalampopoulos A, Lazarina M, Tsiripidis I, Vokou D. 2018. Quantifying the relationship between airborne pollen and vegetation in the urban environment. Aerobiologia 34, 285-300
 • Grinn-Gofroń A, NowosadJ, Bosiacka B, Camacho I, Pashley C, Belmonte J, De Linares C, Ianovici N, Manzano JMM, Sadyś M, Skjøth C, Rodinkova V, Tormo-Molina R., Vokou D, Fernández-Rodríguez S, Damialis A. 2018. Airborne Alternaria and Cladosporium fungal spores in Europe: Forecasting possibilities and relationships with meteorological parameters. Science of the Total Environment 653, 938-946
 • Leontidou C, Vernesi C, De Groeve J, Cristofolini F, Vokou D, Cristofori A. 2018. Taxonomic identification of airborne pollen from complex environmental samples by DNA metabarcoding: a methodological study for optimizing protocols. Aerobiologia 34, 63-74
 • Sofiev M, Ritenberga O, Albertini R, Arteta J, Belmonte J, Bonini M, Celenk S, Damialis A, Douros J, Elbern H, Friese E, Galan C, Oliver G, Hrga I, Kouznetsov R, Krajsek K, Parmentier J, Plu M, Prank M, Robertson L, Steensen BM, Thibaudon M, Segers A, Stepanovich B, Valdebenito AM, Vira J, Vokou D. 2017. Multi-model ensemble simulations of olive pollen distribution in Europe in 1914: current status and outlook. Atmospheric Chemistry and Physics 17, 12341-12360
 • Sikoparija B, Skjøth CA, Celenk S, Testoni C, Abramidze T, Alm Kübler K, Belmonte J, Berger U, Bonini M, Charalampopoulos A, Damialis A, Clot B, Dahl Å, de Weger LA, Gehrig R, Hendrickx M, Hoebeke L, Ianovici N, Kofol Seliger A, Magyar D, Mányoki G, Milkovska S, Myszkowska D, Páldy A, Pashley CH, Rasmussen K, Ritenberga O, Rodinkova V, Rybníček O, Shalaboda V, Šaulienė I, Ščevková J, Stjepanović B, Thibaudon M, Verstraeten C, Vokou D, Yankova R, Smith M. 2016. Spatial and temporal variations in airborne Ambrosia pollen in Europe. Aerobiologia 33, 181-189
 • Skjøth CA, Damialis A, Belmonte J, De Linares C, Fernández-Rodríguez S, Grinn-Gofroń A, Jędryczka M, Kasprzyk I, Magyar D, Myszkowska D, Oliver G, Páldy A, Pashley CH, Rasmussen K, Satchwell J, Thibaudon M, Tormo-Molina R, Vokou D, Ziemianin M, Werner M. 2016. Alternaria spores in the air across Europe: abundance, seasonality and relationships with climate, meteorology and local environment. Aerobiologia 32, 3-22
 • Von Raab-Straube E, Raus T. 2016. Euro+Med-Checklist Notulae, 6 [Giannakis Th, Eleftheriadou E, Theodoropoulos K, Vokou D. Ambrosia psilostachya (= A. coronopifoliaTorr. & A. Gray)] Willdenowia, 46, 423-442
 • Damialis A, Vokou D, Gioulekas D, Halley JM. 2015. Long-term trends in airborne fungal-spore concentrations: a comparison with pollen. Fungal Ecology 13, 150-156
 • Smith M, Jäger S, Berger U, Šikoparija B, Hallsdottir M, Sauliene I, Bergmann K-C, Pashley CH, de Weger L, Majkowska-Wojciechowska B, Rybniček O, Thibaudon M, Gehrig R, Bonini M, Yankova R, Damialis A, Vokou D, Gutierrez Bustillo AM, Hoffmann-Sommergruber K, van Ree R. 2014. Geographic and temporal variations in pollen exposure across Europe. Allergy 69, 913-923
 • Charalampopoulos A, Damialis A, Tsiripidis I, Mavrommatis T, Halley JM, Vokou D. 2013. Pollen production and circulation patterns along an elevation gradient in Mt Olympos (Greece) National Park. Aerobiologia 29, 455-472
 • Dahl Å, Galán-Soldevilla C, Hajkova L, Pauling A, Sikoparija B, Smith M, Vokou D. 2013. The onset, course, and intensity of the pollen season. In: Allergenic pollen – a review of production, monitoring, distribution, forecast and health impact. Springer, Berlin, pp.29-70
 • Scheifinger H, Belmonte J, Celenk S, Damialis A, Dechamp C, Garcia-Mozo H, Gehrig R, Grewling L, Halley JM, Hogda K-A, Jäger S, Karatzas K, Karlsen S-R, Koch E, Pauling A, Peel R, Sikoparija B, Smith M, Galán-Soldevilla C, Thibaudon M, Vokou D, de Weger L 2013. Monitoring, modelling and forecasting of the pollen season. In: Allergenic pollen – a review of production, monitoring, distribution, forecast and health impact. Springer, Berlin, pp. 71-126
 • Ziello C, Sparks Th, Estrella N, Belmonte J, Bergmann KC, Bucher E, Brighetti MA, Damialis A, Detandt M, Galan C, Gehrig E, Grewling L, Gutierrez Bustillo AM, Hallsdottir M, Kockhans- Bieda MC, De Linares C, Myszkowska D, Paldy A, Sanchez A, Smith M, Thibaudon M, Travaglini A, Uruska A, Valencia- Barrera RM, Vokou D, Wachter R, de Weger LA, Menzel A. 2012. Changes to airborne pollen counts across Europe. PLOS One 7, e34076
 • Damialis A, Konstantinou GN. 2011. Cereal pollen sensitisation in pollen allergic patients: to treat or not to treat? European Annals of Allergy and Clinical Immunology 43, 36-44
 • Damialis A, Fotiou C, Halley JM, Vokou D. 2011. Effects of environmental factors on pollen production in anemophilous woody species. Trees 25, 253-264
 • Fotiou C, Damialis A, Krigas N, Halley JM, Vokou D. 2011. Parietaria judaica flowering phenology, pollen production, viability and atmospheric circulation and expansive ability in the urban environment: impacts of environmental factors. International Journal of Biometeorology 55, 35-50
 • Makra L, Santai T, Damialis A, Karatzas K, Bergmann KC, Vokou D. 2010. Airborne pollen in three European cities: Detection of atmospheric circulation pathways by applying 3D clustering of backward trajectories. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 115, D24220
 • Voukantsis D, Niska H, Karatzas K, Riga M, Damialis A, Vokou D. 2010. Forecasting daily pollen concentrations using data-driven modeling methods in Thessaloniki, Greece. Atmospheric Εnvironment 44, 5101-5111
 • Makrodimos N, Blionis GJ, Krigas N, Vokou D. 2008. Flower morphology, phenology and visitor patterns in an alpine community on Mt Olympos, Greece. Flora 203, 449-468
 • Damialis A, Halley JΜ, Gioulekas D, Vokou D. 2007. Long-term trends in atmospheric pollen levels in the city of Thessaloniki, Greece. Atmospheric environment 41, 7011-7021
 • Damialis A, Syropoulou E, Gioulekas A, Gerasimidis A, Vokou D. 2007. Atmospheric circulation of Corylus avellana pollen and flowering phenology patterns: evidence for long-distance pollen transport in the city of Thessaloniki, north Greece. Allergy 62, 174-174 Suppl. 83
 • Fotiou C, Damialis A, Krigas N, Vokou D. 2007. Hordeum murinumpollen as a contributor to pollinosis: Important or trivial aeroallergen? Allergy 62, 180-180 Suppl. 83
 • Damialis A, Lazopoulou C, Balafoutis C, Gioulekas D, Vokou D. 2005. Transport of airborne pollen into the city of Thessaloniki: the effects of wind direction, speed and persistence. International Journal of Biometeorology 49, 139-145
 • Blionis GJ, Halley JM, Vokou D. 2001. Flowering phenology of Campanula on Mt Olympos, Greece. Ecography, 24, 696-706.
Μετάβαση στο περιεχόμενο